top of page
Organized Files

GDPR

1. Bevezető

 

E tájékoztató célja, hogy rögzítse az nuWay Properties Zrt. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

Az nuWay Properties Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A nuWay Properties Zrt. – mint adatkezelő - elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A nuWay Properties Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a nuWay Properties Zrt. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

 

A nuWay Properties Zrt. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatottettek.

 

Az adatkezelő adatai:

 

Név: nuWay Properties Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 9725 Cák, Petőfi utca 26.

Adószám: 25802445-2-18

Cégjegyzékszám: 18-10-100749

 

Telefonszáma: +36 70 526 5000

E-mail címe: info@nuway.hu

 

 2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja ésidőtartama

 

A 2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 20. § (1) kimondja, személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A nuWay Properties Zrt. által kezelt személyes adatok magáncélra, illetve a szabályzatban foglaltaktól eltérő célra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, ennek alapján a nuWay Properties Zrt. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.

 

A nuWay Properties Zrt. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződés tejesítése vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

 

A nuWay Properties Zrt. adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

A nuWay Properties Zrt. által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezésétadta.

 

A nuWay Properties Zrt. tekintettel az Infotv.és a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) rendelkezéseire – az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

2.1. A nuWay Properties Zrt. honlapjának használata során megvalósuló adat kezelések

 

A honlapunk felkeresése során automatikusan rögzítésre kerülnek, a látogató eszközének (pl: laptop, PC. telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

 

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapításárais.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

2.2. Egyszeri információ vagy ajánlatkérés céljából kezelt személyesadatok:

 

Az érintett számára megfelelő információ nyújtása. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával a nuWay Properties Zrt.-től információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy a központi email címen keresztül. Egy űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a nuWay Properties Zrt. adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

 

Az adatkezelés célja: megfelelő információ nyújtása, érdeklődők tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban, a kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés időtartama: a válaszlevél megküldésétől számított 2 hónap

 

2.3. Egyéb adatkezelések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik azadatkezelőt.

A nuWay Properties Zrt. a fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelésbiztonsága

 

A nuWay Properties Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

 

Az nuWay Properties Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

 • hitelessége és hitelesítése biztosított;

 • változatlansága igazolható;

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

A nuWay Properties Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásellen.

A nuWay Properties Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az nuWay Properties Zrt. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

 

4. Az érintettek jogai

 

 • A hozzáférésjoga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 • A helyesbítéshez valójog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembevéve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • A törléshez valójog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

 • Az elfeledtetéshez valójog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához valójog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatokpontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 • Az adathordozhatósághoz valójog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

 • A tiltakozáshoz valójog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelege miatt kerül sor.

 

5. Tájékoztatás kérése

 

Az Infotv. értelmében az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett egyéb elérhetőségein.

 

Az érintett kérelmére a nuWay Properties Zrt. tájékoztatást ad az általa kezelt, , azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn

belül tájékoztatja az érintettet. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

 

A tájékoztatás ingyenes – amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be - egyéb esetekben a nuWay Properties Zrt. költségtérítést állapíthat meg.

 

6. Tiltakozás

 

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, úgy a személyes adatait a tiltakozása átvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük. Kivételt képez az az eset, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket vagy azt az esetet, amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 

7. Cookie-k–sütik

 

A cookie-k az internetböngésző által tárolt kisméretű fájlok, amelyek a megnyitott webhelyek alapján tárolnak információkat (pl. nyelvhasználat, böngésző típusa, operációs rendszer, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, stb.)

A cookie-k segítenek a weboldalakat a látogatók igényéhez alakítani. A cookie-k használata lehetővé teszi, hogy személyre szabottabb tartalmak jelenjenek meg Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

 

A nuWay Properties Zrt. oldalán a nélkülözhetetlen típusú cookie-t alkalmazzuk, ami a weboldal megfelelő működését garantáló cookie-k, amelyek például az oldal hibás működését jelzik. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek marketing célra felhasználhatóadatokat.

 

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie- k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikaieszközén.

 

8. Jogorvoslatilehetőség

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

9. Egyéb rendelkezések

 

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2023. február 25-től visszavonásig tart. A nuWay Properties Zrt. mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti ügyfeleit. Amennyiben kérdése lenne a tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@nuway.hu címre és munkatársunk megválaszolja.

bottom of page